Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗСП, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.02.2016 Г. ОТ 14.00 Ч.

1. К.Л.97 Изменение и допълнение на Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе, приета с Решение № 1255 по протокол № 44/11.12.2014 г. и допълнена с Решение № 1274, прието с протокол № 45/22.01.2015 г. на Общински съвет-Русе
2. К.Л.98 Дарение на движими вещи /част от медицинско оборудване и апаратура/, от закрития Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ гр. Русе на Многопрофилна болница за активно лечение – Русе АД /МБАЛ/ гр. Русе.
3. К.Л.99 Отдаване под наем на част от административна сграда – публична общинска собственост, кметство в с. Семерджиево, за поставяне на терминално устройство АТМ – банкомат
4. К.Л.103 Изменение и допълнение Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
5. К.Л.104 Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Русе” на арх. Танко Серафимов /посмъртно/ и на г-н Пламен Бобоков
6. К.Л.105 Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост за клуб на политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“
7. К.Л.106 Решение за даване на съгласие, за кандидатстване с проект, за прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта общинска собственост съгласно изискванията на Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд
8. К.Л.107 Решение за откриване на нова процедура за предоставяне на концесия на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта” на град Русе
9. К.Л.112 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
10. К.Л.113 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
11. К.Л.114 Изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12. 2015 година
12. К.Л.119 Удължаване на срока за безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот-частна общинска собственост, с адрес: град Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ № 1 (бивш Хлебозавод)
13. К.Л.120 Утвърждаване списъци на общински жилища на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
14. К.Л.130 Учредяване безвъзмездно право на ползване на 2 броя центрофуги, частна общинска собственост на общинско търговско дружество „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД за срок от 10 (десет) години

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Д-р Теодора Константинова/