Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗСП, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.04.2016 Г. ОТ 14.00 Ч.

1. К.Л. 167 Приемане изменение на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ – зона „Б“ /пл. „Свобода“/ и специфични правила
2. К.Л. 173 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2016 г. и прогноза за 2017 г. в изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
3. К.Л. 174 Даване на съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД да бракува Компютърен томограф Somatom Emotion Duo с Virtual Duo и да закупи нов Компютърен томограф като проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Доставка на 1 бр. фабрично реновинар 16-срезов Компютърен томограф за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД“.
4. К.Л. 177 Удостояване на Ваньо Митков Танов със званието „Почетен гражданин на град Русе“
5. К.Л. 178 Удостояване на проф. Румяна Ценкова със званието „Почетен гражданин на град Русе“
6. К.Л. 179 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
7. К.Л. 182 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2015 година
8. К.Л. 194 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе
9. К.Л. 195 Изменение на Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе, приета с Решение № 1255 по протокол № 44/11.12.2014 г., допълнена с Решение № 1274 по протокол № 45/22.01.2015 г. и Решение № 138 по протокол № 6/25.02.2016 г. на Общински съвет-Русе
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Д-р Теодора Константинова/