Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗСП, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.05.2016 Г. ОТ 14.00 Ч.

1. К.Л. 201 Проектно предложение „Ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе, в т.ч. изграждане на спортни площадки, облагородяване на дворни пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност“
2. К.Л. 202 Промяна на Решение № 1489, прието с Протокол № 53 от 27.09.2015 г.
3. К.Л. 206 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2015 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
4. К.Л. 209 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Българска асоциация на пенсионерите“
5. К.Л. 211 Проектно предложение „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №14 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“
6. К.Л. 212 Приемане на План за устойчива градска мобилност на гр. Русе за периода 2016-2026 г.
7. К.Л. 213 Проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“
8. К.Л. 214 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 г.
9. К.Л. 215 Изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2016 г.
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Д-р Теодора Константинова/