Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗСП, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.06.2016 Г. ОТ 14.00 Ч.

1. К.Л. 222 Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе за периода 2015-2020 година
2. К.Л. 223 Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2016 година
3. К.Л. 234 Подновяване договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни заведения „Диагностично-консултативен център-1-Русе“ЕООД, „Център по дентална медицина 1-Русе“ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Русе“ЕООД, „Център за психични заболявания-Русе“ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков“
4. К.Л. 237 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за стоматологичен кабинет
5. К.Л. 238 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за производствено помещение
6. К.Л. 243 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
7. К.Л. 245 Удължаване на срока за безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“№1 (бивш Хлебозавод)
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Д-р Теодора Константинова/