Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗСП, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.11.2015 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 1 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл.56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост за Мартенски базар – 2016 г.
2. К.Л. 16 Подготовка на проектно предложение по процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ по приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
3. К.Л. 21 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2014 г.
4. К.Л. 30 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2015 година
5. К.Л. 31 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
6. К.Л. 35 Допълване Списък №3 на общинските жилища за резервен жилищен фонд, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
7. К.Л. 39 Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на Община Русе, кметовете на кметства, считано от 09.11.2015 г.
8. К.Л. 40 Даване на съгласие за провеждане на процедура за последваща акредитация на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /