Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК по ИИП, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.09.2016 г. от 10.00 ч.

1. К.Л. 303 Откриване на процедура за приватизация на застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015г. с площ от 18 968 кв.м.
2. К.Л. 304 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2016 г. и откриване на процедура за приватизация на поземлен имот със застроената в него едноетажна полумасивна сграда, АОС №8061/19.07.2016 г. в с. Тетово, Община Русе
3. К.Л. 305 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2015 г.
4. К.Л. 309 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2016 г.
5. К.Л. 310 Изменение на бюджета на Община Русе към 30.06.2016 г.
6. К.Л. 311 Корекция на бюджета на Община Русе за 2016 г.
7. К.Л. 312 Приемане на актуализирана бюджетна прогноза 2017-2019 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
8. К.Л. 316 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
9. К.Л. 322 Учредяване право на пристрояване за изграждане на асансьор към съществуваща сграда с идентификатор 63427.2.1869.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: в гр. Русе, ул. „Оборище“ №23
10. К.Л. 323 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи, представляващи 165 броя контейнери тип ракла с вместимост 1,10 куб. м.
11. К.Л. 324 Съгласие за продажба на общински терен от 5,10 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ IV-305 в кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
12. К.Л. 325 Съгласие за продажба на общински терен от 9 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-1861 в кв. 226 по регулационния план на град Русе
13. К.Л. 326 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, ул. „Кръстец” №25
14. К.Л. 328 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе
15. К.Л. 329 Съгласие относно учредяване на право на прокарване през общински поземлени имоти за изграждане на присъединителни топлопроводи в полза на “Топлофикация Русе” – ЕАД, срещу задължението от тяхна страна да изградят за своя сметка присъединителен топлопровод, абонатна станция, отопление и вентилация на зала за тенис на маса в СК „Ялта“, собственост на Община Русе
16. К.Л. 331 Отдаване под наем на имот от общински поземлен фонд без търг или конкурс
17. К.Л. 332 Определяне размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници
18. К.Л. 333 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
19. К.Л. 334 Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Русе
20. К.Л. 336 Упълномощаване на представителите на Община Русе за участие в общото събрание на акционерите на „Проект Русе“ АД, което ще се проведе на 19.09.2016 година
21. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. проф. Васил Пенчев/