Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КД, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.11.2015 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 16 Подготовка на проектно предложение по процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ по приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
2. К.Л. 20 Предложение за отмяна на Решение №1304/26.02.2015 г. и даване на ново съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ гр. Русе
3. К.Л. 21 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2014 г.
4. К.Л. 22 Внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация на „Летище-Русе“ЕООД
5. К.Л. 24 Предоставяне за управление на активи на Общинско предприятие „Обреден дом“
6. К.Л. 30 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2015 година
7. К.Л. 31 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
8. К.Л. 34 Учредяване безвъзмездно право на управление на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, местност „Орта Екенлик“ на Общинско предприятие „Комунални дейности“ за дейността на отдел „Приют за безстопанствени животни“
9. К.Л. 37 Сключване на допълнително споразумение към Договор за предоставяне достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“, сключен на 05.11.2010 г. между Община Русе и „Порт Пристис“ ООД
10. К.Л. 39 Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на Община Русе, кметовете на кметства, считано от 09.11.2015 г.
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Мирослав Славчев /