Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.11.2016 Г. ОТ 14.00 Ч.

1. К.Л. 358 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет-Русе за определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л. 359 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване и водопроводно отклонение до ПИ 63427.152.192 в м. „Нови Халваджи“, землище на гр. Русе
3. К.Л. 360 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до цех за ядки на „Румина“ООД в ПИ 009040 в местност „До село“, землище на гр. Мартен
4. К.Л. 361 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс България“ЕООД в землищата на селата: Басарбово, Семерджиево, Червена вода, Ястребово и Николово
5. К.Л. 369 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2016 година
6. К.Л. 370 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
7. К.Л. 372 Предложение от местна гражданска инициатива за промяна на Наредба №14 на Общински съвет – Русе
8. К.Л. 373 Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
9. К.Л. 375 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
10. К.Л. 377 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна триетажна сграда – публична общинска собственост, ситуирана в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-966, 968, от кв. 90, по плана на с. Николово, Община Русе
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Мирослав Славчев/