Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.09.2016 Г. ОТ 14.00 Ч.

1. К.Л.305 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2015 г.
2. К.Л.309 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2016 г.
3. К.Л.310 Изменение на бюджета на Община Русе към 30.06.2016 г.
4. К.Л.311 Корекция на бюджета на Община Русе за 2016 г.
5. К.Л.312 Приемане на актуализирана бюджетна прогноза 2017-2019 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
6. К.Л.316 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
7. К.Л.318 Безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху имот – частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 63427.1.64.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №2, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост (ЗДС)
8. К.Л.319 Безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху движими вещи – държавна собственост, представляващи мелнично оборудване, разположено в сграда с идентификатор 63427.1.64.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №2, по реда на чл.63 от Закона за държавната собственост (ЗДС)
9. К.Л. 332 Определяне размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници
10. К.Л. 333 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
11. К.Л. 334 Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Русе
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Мирослав Славчев/