Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КРВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.07.2015 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 989 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 991 Подкрепа за кандидатура на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
3. К.Л. 997 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Смело сърце“
4. К.Л. 998 Създаване на временна комисия относно процедурите, свързани със ЗОП, провеждани от Община Русе
5. К.Л. 1000 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода януари-юни 2015 година
6. К.Л. 1001 Приемане на Годишен финансов отчет за 2014 г. и начален баланс на „Летище-Русе“ ЕООД, в ликвидация към 10.06.2015 г.
7. К.Л. 1002 Отчет за 55.МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2015
8. К.Л. 1007 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване , отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе
9. К.Л. 1013 Даване на съгласие за подписване на споразумения за сътрудничество за реализация на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“
10. К.Л. 1014 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещи – частна общинска собственост, представляващи колонна климатична система на Народно читалище „Пробуда 1907“ с. Тетово
11. К.Л. 1017 Приемане на нова Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
12. К.Л. 1018 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
13. К.Л. 1021 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните данъци, цени на услуги и права на територията на Община Русе
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ВЛ. АТАНАСОВ /