Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.02.2015 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 829 Приемане на бюджет на Община Русе за 2015 година и приложенията към него
2. К.Л. 830 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2014 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2015 г.
3. К.Л. 831 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2015 година
4. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ П. МИЛКОВ /