Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.12.2016 Г. ОТ 13.30 Ч.

1. К.Л. 378 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
2. К.Л. 379 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
3. К.Л. 380 Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 384 Проект за 57. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2017 г.
5. К.Л. 386 Промяна на Решение № 83 прието с Протокол №4/21.01.2016 г.
6. К.Л. 391 Приемане на правилници за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе и Център за подкрепа на личностното развитие – Ученическа спортна школа
7. К.Л. 397 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Пенчо Милков/