Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.04.2016 Г. ОТ 13.30 Ч.

1. К.Л. 167 Приемане изменение на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ – зона „Б“ /пл. „Свобода“/ и специфични правила
2. К.Л. 172 Обновяване на училищната база на СУ „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе и запазване предназначението на сградата
3. К.Л. 177 Удостояване на Ваньо Митков Танов със званието „Почетен гражданин на град Русе“
4. К.Л. 178 Удостояване на проф. Румяна Ценкова със званието „Почетен гражданин на град Русе“
5. К.Л. 179 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
6. К.Л. 181 Промяна на Решение №137 на ОбС-Русе, прието с Протокол №6/25.02.2016 г.
7. К.Л. 182 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2015 година
8. К.Л. 183 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наемна имот – публична общинска собственост, представляващ воден обект – микроязовир „Тетово“, с обща площ 26,239 дка, разположен в землището на с. Тетово, Община Русе, предмет на Акт за публична общинска собственост №3850/08.04.2002 г.
9. К.Л. 194 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Пенчо Милков/