Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.06.2016 Г. ОТ 13.30 Ч.

1. К.Л. 228 Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе на ОП „Спортни имоти“
2. К.Л. 234 Подновяване договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни заведения „Диагностично-консултативен център-1-Русе“ЕООД, „Център по дентална медицина 1-Русе“ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Русе“ЕООД, „Център за психични заболявания-Русе“ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков“
3. К.Л. 235 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като спортно игрище, с адрес ж.к. „Изток“, ул. „Будапеща“, предмет на АЧОС №5552/09.10.2008 г.
4. К.Л. 241 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта през 2016 г.
5. К.Л. 242 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – автомати за топли, безалкохолни напитки и закуски
6. К.Л. 243 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Пенчо Милков/