Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.09.2016 Г. ОТ 13.30 Ч.

1. К.Л.305 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2015 г.
2. К.Л.309 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2016 г.
3. К.Л.310 Изменение на бюджета на Община Русе към 30.06.2016 г.
4. К.Л.311 Корекция на бюджета на Община Русе за 2016 г.
5. К.Л.312 Приемане на актуализирана бюджетна прогноза 2017-2019 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
6. К.Л.316 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
7. К.Л. 332 Определяне размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници
8. К.Л. 333 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
9. К.Л. 334 Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Русе
10. К.Л. 335 Решение за дейността на обслужващите звена – общински Центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Русе
11. К.Л. 336 Упълномощаване на представителите на Община Русе за участие в общото събрание на акционерите на „Проект Русе“ АД, което ще се проведе на 19.09.2016 година
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Пенчо Милков/