Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.10.2016 Г. ОТ 13.30 Ч.

1. К.Л. 338 Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип в град Русе
2. К.Л. 345 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 346 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе
4. К.Л. 347 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
5. К.Л. 348 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост
6. К.Л. 355 Поправка на Решение № 243, прието с Протокол №10/16.06.2016 г. на Общински съвет – Русе
7. К.Л. 356 Промяна на Решение №83, прието с Протокол №4/21.01.2016 г.
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Пенчо Милков/