Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО МС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.01.2016 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 92 Приемане на бюджет на Община Русе за 2016 година и Приложенията към него
2. К.Л. 93 Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015-2019 година
3. К.Л. 94 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г.
4. К.Л. 95 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2015 г. и Приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2016 г.
5. К.Л. 96 Изменение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, приета с Решение №1462 по Протокол №52 от 16.07.2015 г.
6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Пенчо Милков /