Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО МС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.04.2015 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 903 Приемане на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, с която да бъде отменена и заменена съществуващата в момента Наредба №15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе
2. К.Л. 905 Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски градини и ОДЗ на територията на Община Русе, приети с Решение №943 по Протокол №36/20.03.2014 г. на Общински съвет-Русе
3. К.Л. 906 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2015 г.
4. К.Л. 908 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ маестро Георги Стоянов Димитров
5. К.Л. 910 Продължаване на договорни отношения
6. К.Л. 919 Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – публична общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, на Кметство – с. Червена вода
7. К.Л. 924 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе-планов период 2015 г. и прогноза за 2016 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
8. К.Л. 930 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – гр. Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
9. К.Л. 931 Изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
10. К.Л. 932 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – ПУР, ИПУР, ПР,ПЗ, ИПР и ИПЗ – „Крайбрежна парково-традиционна зона на град Русе“
11. К.Л. 935 Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост
12. К.Л. 936 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от спортен имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“
13. К.Л. 938 Корекция на бюджета на Община Русе за 2015 г.
14. К.Л. 939 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ проф. Ангел Пенчев Тотев
15. К.Л. 940 Одобряване на подробен устройствен план – ПРЗ и ИПУР – „Крайбрежна парково-рекреационна зона на град Русе“
16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ П.МИЛКОВ /