Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО МС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.11.2015 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 16 Подготовка на проектно предложение по процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ по приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
2. К.Л. 21 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2014 г.
3. К.Л. 30 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2015 година
4. К.Л. 31 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
5. К.Л. 39 Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на Община Русе, кметовете на кметства, считано от 09.11.2015 г.
6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Пенчо Милков /