Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО МС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.12.2015 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 47 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 48 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
3. К.Л. 49 Проект за 56 МФ „Мартенски музикални дни“ през 2016 г.
4. К.Л. 50 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти – държавна собственост, намиращи се в землището на гр. Русе
5. К.Л. 54 Кандидатстване с проектно предложение „Техническа помощ за Община Русе – бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
6. К.Л. 55 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
7. К.Л. 56 Решение за кандидатстване на Община Русе за кампания 2016 на проект „Красива България“
8. К.Л. 57 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Русенска асоциация в помощ на обществото и младите хора“
9. К.Л. 63 Приемане на декларация
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Пенчо Милков /