Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.12.2016 Г. ОТ 15.00 Ч.

1. К.Л. 378 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
2. К.Л. 379 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
3. К.Л. 380 Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 384 Проект за 57. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2017 г.
5. К.Л. 390 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения
6. К.Л. 391 Приемане на правилници за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе и Център за подкрепа на личностното развитие – Ученическа спортна школа
7. К.Л. 397 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р инж. Стоян Янев/