Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.01.2016 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

 1. К.Л. 75 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2015 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2016 г.
2. К.Л. 76 Решение за откриване на нова процедура за предоставяне на концесия на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в «Парка на младежта» на град Русе
3. К.Л. 77 Годишен отчет за четвъртата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.
4. К.Л. 81 Именуване на Художествената галерия на град Русе.
5. К.Л. 83 Удостояване на г-н Георги Ачев със званието „Почетен гражданин на град Русе“
6. К.Л. 85 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2016 г.
7. К.Л. 86 Съгласуване Годишен план за 2016 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ и Актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2014-2016 г. в Община Русе
8. К.Л. 89 Промени в Учредителния акт и Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
9. К.Л. 90 Отдаване под наем на помещения, общинска собственост за клубове на политически партии
10. К.Л. 91 Подаване на проектно предложение на Община Русе по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р инж. С. Янев/