Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.05.2016 Г. ОТ 15.00 Ч.

1. К.Л. 199 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2016 г.
2. К.Л. 201 Проектно предложение „Ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе, в т.ч. изграждане на спортни площадки, облагородяване на дворни пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност“
3. К.Л. 211 Проектно предложение „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №14 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“
4. К.Л. 212 Приемане на План за устойчива градска мобилност на гр. Русе за периода 2016-2026 г.
5. К.Л. 213 Проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“
6. К.Л. 214 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 г.
7. К.Л. 215 Изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2016 г.
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р инж. С. Янев/