Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.07.2016 Г. ОТ 15.00 Ч.

1. К.Л. 246 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 247 Информация за дейността на Общински съвет за периода от ноември 2015 г. до юни 2016 г.
3. К.Л. 252 Приемане на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г.
4. К.Л. 253 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16, на Общински съвет-Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
5. К.Л. 256 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
6. К.Л. 257 Изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе
7. К.Л. 259 Преобразуване на общинските обслужващи звена в Центрове за подкрепа за личностно развитие
8. К.Л. 260 Промяна в наименованията на обединените детски заведения и целодневните детски градини на територията на Община Русе
9. К.Л. 261 Промяна на статута на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и ПГСС „Ангел Кънчев“ от държавно в общинско училище
10. К.Л. 274 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
11. К.Л. 279 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на Английска гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе
12. К.Л. 282 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5, на Общински съвет-Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе
13. К.Л. 285 Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2016/2017 година
14. К.Л. 286 Изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните, цени на услуги и права на територията на Община Русе
15. К.Л. 287 Изменение на Наредба №17 за символиката на Община Русе
16. К.Л. 290 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода ноември 2015 г. – юни 2016 г.
17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р инж. Стоян Янев/