Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.11.2016 Г. ОТ 15.00 Ч.

1. К.Л. 358 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет-Русе за определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л. 362 Безвъзмездно придобиване право на собственост от страна на Община Русе, върху държавни движими вещи, собственост на Министерството на земеделието и горите, предоставени за управление на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе и Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик, по реда на чл.63, ал.1 от Закона за държавната собственост (ЗДС)
3. К.Л. 369 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2016 година
4. К.Л. 370 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
5. К.Л. 371 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 година, утвърден с Решение на Общински съвет №102/01.2016 г. – Приложение №18
6. К.Л. 372 Предложение от местна гражданска инициатива за промяна на Наредба №14 на Общински съвет – Русе
7. К.Л. 373 Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
8. К.Л. 375 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р инж. Стоян Янев/