Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.03.2016 Г. ОТ 16.00 Ч.

1. К.Л. 144 Реконструкция на триклонното кръстовище по ул. „Потсдам“ и ул. „Проф. Михаил Арнаудов“ в Източна промишлена зона и отпадане на зона за платено паркиране – южната част на ул. „Потсдам“
2. К.Л. 145 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.503, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
3. К.Л. 146 Избор на управител на „Общински пазари“ ЕООД
4. К.Л. 147 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от обекти общинска собственост по чл. 56 от ЗУТ
5. К.Л. 148 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 054025, находящ се в землището на гр. Мартен, Община Русе в местността „Вехтите лозя“
6. К.Л. 149 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2016 г.
7. К.Л. 152 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Бъзън
8. К.Л. 153 Промяна предназначението на имот №000044 в землището на с. Червена вода – от „територия за нуждите на горското стопанство“ в „територия предназначена за селското стопанство“ с начин на трайно ползване – „нива“
9. К.Л. 155 Промени в Програма „Асистирана репродукция“
10. К.Л. 156 Приемане на план за защита при бедствия на Община Русе и план за противодействие при тероризъм
11. К.Л. 157 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2015 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
12. К.Л. 158 1. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – Община Русе (2010-2015 г.) и Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2010-2015 г.)
2. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.) в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2016-2020 г.)
13. К.Л. 159 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
14. К.Л. 160 Приемане на Бюджетна прогноза 2017-2019 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
15. К.Л. 161 Удостояване на г-жа Нешка Стефанова Робева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
16. К.Л. 162 Отмяна на Решение №78/21.01.2016 г. на ОбС-Русе, прието с Протокол №4/21.01.2016 г.
17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Тихомир Георгиев/