Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.04.2016 Г. ОТ 16.00 Ч.

 1. К.Л. 163 Реконструкция на триклонното кръстовище по ул. „Потсдам“ и ул. „Проф. Михаил Арнаудов“ в Източна промишлена зона и отпадане на зона за платено паркиране – южната част на ул. „Потсдам“
2. К.Л. 164 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №503.669, находящ се в местността „Дрибак 6“, с. Николово, Община Русе
3. К.Л. 165 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №503.2431, находящ се в местността „Дрибак 1,2“, с. Николово, Община Русе
4. К.Л. 166 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 000285, находящ се в землището на гр. Мартен, Община Русе
5. К.Л. 167 Приемане изменение на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ – зона „Б“ /пл. „Свобода“/ и специфични правила
6. К.Л. 168 Одобряване на здание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – разпределителен газопровод и газорповодно отклонение ди ПИ 009040 в местност „До село“ землище на гр. Мартен
7. К.Л. 169 Одобряване на здание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ЕПО 20 kV и кабел СН към МТП-300 kVA „Тракторен стан“ в м. „Гърков дол“, землище на гр. Русе
8. К.Л. 170 Решение за приватизация чрез търг на застроен терен, разположен в местност „Слатина“ /Индустриален парк-Русе/ гр. Русе, АОС №7318/29.07.2014 г.
9. К.Л. 172 Обновяване на училищната база на СУ „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе и запазване предназначението на сградата
10. К.Л. 177 Удостояване на Ваньо Митков Танов със званието „Почетен гражданин на град Русе“
11. К.Л. 178 Удостояване на проф. Румяна Ценкова със званието „Почетен гражданин на град Русе“
12. К.Л. 179 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
13. К.Л. 182 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2015 година
14. К.Л. 183 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наемна имот – публична общинска собственост, представляващ воден обект – микроязовир „Тетово“, с обща площ 26,239 дка, разположен в землището на с. Тетово, Община Русе, предмет на Акт за публична общинска собственост №3850/08.04.2002 г.
15. К.Л. 185 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
16. К.Л. 188 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физическо лице върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Преспа“№3
17. К.Л. 189 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.258.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“
18. К.Л. 190 Учредяване право на пристрояване за изграждане на гараж върху общински поземлен имот с адрес: ул. „Хемус“, гр. Мартен
19. К.Л. 191 Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Русе недвижим имот – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост
20. К.Л. 192 Откриване процедура за продажба на общински имоти в с. Николово, Община Русе
21. К.Л. 194 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе
22. К.Л. 196 Принципно съгласие във връзка с предоставения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), окончателен списък за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения, между държавата и община Русе, съгласно чл.13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите, в обособена територия на ВиК оператора „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград
23. Други