Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.05.2016 Г. ОТ 16.00 Ч.

1. К.Л. 197 Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.518 в местност „Касева чешма“
2. К.Л. 198 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел 20 kV до ПИ 187011 в местност „Стопански двор, землище на с. Червена вода
3. К.Л. 207 Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 004024 в местност „Новите лозя“ по Картата на възстановената собственост /КВС/ за землището на с. Басарбово, Община Русе
4. К.Л. 211 Проектно предложение „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №14 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“
5. К.Л. 212 Приемане на План за устойчива градска мобилност на гр. Русе за периода 2016-2026 г.
6. К.Л. 213 Проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“
7. К.Л. 214 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 г.
8. К.Л. 215 Изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2016 г.
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Тихомир Георгиев/