Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.06.2016 Г. ОТ 16.00 Ч.

1. К.Л. 217 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – електропровод 20 kV за ПИ 213001 в местност „Текето“, землище на с. Николово
2. К.Л. 218 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. трасе от ПИ 131048 до стълб № 144 на ВЕЛ 20 kV „Ново село“ в землището на с. Ново село
3. К.Л. 219 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация на УПИ Vобщ. и УПИ VIобщ. в кв. 66 и УПИ I-5360 общ. и УПИ II-5670 в кв. 890 и изменение на план за улична регулация от о.т. 7761, 771 до о.т. 768 и от о.т. 10 до о.т. 8 по плана на гр. Русе
4. К.Л. 220 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000032 в местност „Среден баир“, землище на с. Червена вода“
5. К.Л. 222 Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе за периода 2015-2020 година
6. К.Л. 224 Съгласие за приемане на актив, в частта му за строителен надзор на обект „Подмяна на магистрален водопровод DN1200, Сливо поле, град Русе“, изграден по финансов меморандум на ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе, компонент Подмяна на магистрален водопровод DN 1200 Сливо поле, град Русе – Лот 3“ от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
7. К.Л. 229 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физическо лице върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Мария Луиза“№36
8. К.Л. 230 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински терен за изграждане на 2 /два/ броя гаражи в кв. 601, жк. „Чародейка Г-юг“, ул. „Ради Иванов“ в гр. Русе
9. К.Л. 234 Подновяване договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни заведения „Диагностично-консултативен център-1-Русе“ЕООД, „Център по дентална медицина 1-Русе“ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Русе“ЕООД, „Център за психични заболявания-Русе“ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков“
10. К.Л. 235 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като спортно игрище, с адрес ж.к. „Изток“, ул. „Будапеща“, предмет на АЧОС №5552/09.10.2008 г.
11. К.Л. 243 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Тихомир Георгиев/