Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.07.2016 Г. ОТ 16.00 Ч.

1. К.Л. 246 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 247 Информация за дейността на Общински съвет за периода от ноември 2015 г. до юни 2016 г.
3. К.Л. 248 Актуализация на местоположението и броя на местата на таксиметровите стоянки в гр. Русе
4. К.Л. 249 Актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2016-2020 г.
5. К.Л. 250 Представяне на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, ос Отпадъци, процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. Осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци
6. К.Л. 251 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване и захранващ водопровод за ПИ 187023 в местност „Стопански двор“, землище на с. Червена вода
7. К.Л. 252 Приемане на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г.
8. К.Л. 253 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16, на Общински съвет-Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
9. К.Л. 256 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
10. К.Л. 257 Изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе
11. К.Л. 269 Безвъзмездно прехвърляне в собственост в полза на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на общински незастроен поземлен имот, площ от 3 843 кв.м. в местността „Слатина“, Община Русе за нуждите на обект „Изграждане на интермодален терминал Северен централен район на планиране в България-Русе“
12. К.Л. 274 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
13. К.Л. 276 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Коледен базар
14. К.Л. 280 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Бъзън
15. К.Л. 282 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5, на Общински съвет-Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе
16. К.Л. 283 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.482, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
17. К.Л. 284 Изменение на Решение №1187, прието с Протокол №42/16.10.2014 година на Общински съвет-Русе
18. К.Л. 286 Изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните, цени на услуги и права на територията на Община Русе
19. К.Л. 287 Изменение на Наредба №17 за символиката на Община Русе
20. К.Л. 290 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода ноември 2015 г. – юни 2016 г.
21. К.Л. 291 Учредяване право на пристрояване на „Диагностичен консултативен център 1-Русе“ ЕООД за изграждане на обект „Изграждане на платформа за инвалиди, фасадно оформление и оформяне на централен вход на „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД
22. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Тихомир Георгиев/