Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2016 Г. ОТ 16.00 Ч.

1. К.Л.292 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.448 находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
2. К.Л.293 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –водопроводно отклонение за имот с идентификатор 63427.227.6 в местност „Над линията“, землище на гр. Русе
3. К.Л.294 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и захранващ ел. кабел ниско напрежение за имот с идентификатор 63427.43.20 в м. „Кадишева нива“, землище на гр. Русе
4. К.Л.295 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –захранващ водопровод и ел. кабел ниско напрежение за имот с идентификатор 63427.153.2354 в местност „Караач“, землище на гр. Русе
5. К.Л.296 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод ф 25 мм до имот с идентификатор 63427.9.527 в кв. „Долапите“, гр. Русе
6. К.Л.297 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – газопроводно отклонение от съществуващ кранов възел в ПИ 236 до ПИ 000181 в м. „Боклоджа“, землище на с. Червена вода
7. К.Л.298 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ЕПО 20 кV и кабел средно напрежение към МТП – 300 кVА „Тракторен стан“ в м. „Гърков дол“, землище на гр. Русе
8. К.Л.305 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2015 г.
9. К.Л.307 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.299.38 и 63427.299.39, находящи се в местността „Саръ баир“, гр. Русе
10. К.Л.308 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 503.1323 по плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак“4,5 с. Николово, Община Русе
11. К.Л.309 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2016 г.
12. К.Л.310 Изменение на бюджета на Община Русе към 30.06.2016 г.
13. К.Л.311 Корекция на бюджета на Община Русе за 2016 г.
14. К.Л.312 Приемане на актуализирана бюджетна прогноза 2017-2019 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
15. К.Л.314 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти
16. К.Л.316 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
17. К.Л.324 Съгласие за продажба на общински терен от 5,10 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ IV-305 в кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
18. К.Л.325 Съгласие за продажба на общински терен от 9 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-1861 в кв. 226 по регулационния план на град Русе
19. К.Л. 329 Съгласие относно учредяване на право на прокарване през общински поземлени имоти за изграждане на присъединителни топлопроводи в полза на “Топлофикация Русе” – ЕАД, срещу задължението от тяхна страна да изградят за своя сметка присъединителен топлопровод, абонатна станция, отопление и вентилация на зала за тенис на маса в СК „Ялта“, собственост на Община Русе
20. К.Л. 332 Определяне размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници
21. К.Л. 333 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
22. К.Л. 334 Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Русе
23. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Тихомир Георгиев/