Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.04.2015 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 903 Приемане на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, с която да бъде отменена и заменена съществуващата в момента Наредба №15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе
2. К.Л. 905 Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски градини и ОДЗ на територията на Община Русе, приети с Решение №943 по Протокол №36/20.03.2014 г. на Общински съвет-Русе
3. К.Л. 906 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2015 г.
4. К.Л. 907 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с изобразителна площ над 3,00 кв.м. на територията на град Русе съгласно чл. 57 от Закона за устройство на територията
5. К.Л. 908 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ маестро Георги Стоянов Димитров
6. К.Л. 909 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение към ПИ 000094 в местност „Джвелията“, землище на с. Просена, Община Русе
7. К.Л. 912 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
8. К.Л. 913 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в с. Бъзън
9. К.Л. 915 Откриване на процедура за учредяване право на пристрояване на балкон на адрес гр. Русе, ЖСК „Раковски-I“, ул. „6-ти септември“
10. К.Л. 916 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Драган Цанков“№13, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
11. К.Л. 924 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе-планов период 2015 г. и прогноза за 2016 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
12. К.Л. 927 1. Отмяна на Решение №968, прието с Протокол №37 от 24.04.;2014 г. на ОбС-Русе 2. Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот
13. К.Л. 930 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – гр. Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
14. К.Л. 931 Изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
15. К.Л. 932 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – ПУР, ИПУР, ПР,ПЗ, ИПР и ИПЗ – „Крайбрежна парково-традиционна зона на град Русе“
16. К.Л. 934 Решение за приватизация чрез търг на двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2., със застроена площ от 44 кв.м., предмет на АОС №7388/05.02.2015 г., заедно с отстъпено право на строеж с обща площ от 110 кв.м., намираща се на пл. „Д-р Мустаков“, гр. Русе
17. К.Л. 938 Корекция на бюджета на Община Русе за 2015 г.
18. К.Л. 939 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ проф. Ангел Пенчев Тотев
19. К.Л. 940 Одобряване на подробен устройствен план – ПРЗ и ИПУР – „Крайбрежна парково-рекреационна зона на град Русе“
20. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ /