Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.12.2016 Г. ОТ 16.00 Ч.

1. К.Л. 378 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
2. К.Л. 379 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
3. К.Л. 380 Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 384 Проект за 57. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2017 г.
5. К.Л. 385 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2164, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
6. К.Л. 386 Промяна на Решение № 83 прието с Протокол №4/21.01.2016 г.
7. К.Л. 388 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015 г. с площ от 18 968 кв.м.
8. К.Л. 389 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
9. К.Л. 392 Учредяване право на пристрояване за изграждане на външен асансьор към съществуващата сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.439 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с адрес: в гр. Русе, ул. „Николаевска“№1
10. К.Л. 393 Прекратяване на съсобственост в ПИ 63427.2.5679 (УПИ XIII-5592, кв. 236 по регулационен план), с административен адрес в град Русе, ул. „Хан Аспарух“№35, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
11. К.Л. 397 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Тихомир Георгиев/