Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.06.2015 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 962 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
2. К.Л. 963 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
3. К.Л. 964 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост
4. К.Л. 965 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до поземлен имот 63427.9.527 в кв. „Долапите“, гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
5. К.Л. 966 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабел ниско напрежение до поземлени имот 177009 в местност „Пундев баир“, землище на с. Николово
6. К.Л. 973 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него едноетажна сграда със сутерен (бивша баня 5) – гр. Русе, кв. „Дружба-2“, бул. „Гоце Делчев“, АОС №6691/21.06.2012 г.
7. К.Л. 974 Прекратяване на съсобственост на имот в град Мартен
8. К.Л. 975 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Русе, северно от жил. блок „Варна“
9. К.Л. 976 Продажба на земя – частна общинска собственост в град Мартен по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
10. К.Л. 977 Прекратяване на съсобственост в ПИ 65427.2.5679 (УПИ XIII-5592, кв.236 по регулационен план) по ул. „Хан Аспарух“№35 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
11. К.Л. 981 Приемане на декларация
12. К.Л. 983 Изработване на ПУП обхващащ имот 63427.3.644 и 63427.3.566 в гр. Русе, кв. Западна промишлена зона
13. К.Л. 984 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
14. К.Л. 986 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 000921, находящ се в землището на гр. Мартен в местността „Калето“
15. К.Л. 987 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.12 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Мерата“
16. К.Л. 988 Даване на съгласие от Общински съвет-Русе за извършване на замяна на недвижими имоти между „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД и „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД
17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ /