Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.11.2015 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 2 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
2. К.Л.3 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 503.2429, находящ се в местността „Дрибак 4,5“ в землището на с.Николово, Община Русе
3. К.Л. 4 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.693, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе.
4. К.Л. 5 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 702007, находящ се в местността „Барбара“ в землището на с.Тетово, Община Русе
5. К.Л. 9 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на град Русе с изобразителна площ над 3,00 кв. м., съгласно чл. 57 от Закона за устройство на територията
6. К.Л. 16 Подготовка на проектно предложение по процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ по приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
7. К.Л. 18 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на кръстовището между бул.“Христо Ботев“ и бул.“Васил Левски“, засягащо квартали 596, 604 и 855 по регулационния план на гр. Русе и план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.4.3018 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе
8. К.Л. 19 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение от съществуващ уличен водопровод Ф 60 до ПИ 20053 в местност „Корията“, землище на с. Сандрово
9. К.Л. 20 Предложение за отмяна на Решение №1304/26.02.2015 г. и даване на ново съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ гр. Русе
10. К.Л. 21 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2014 г.
11. К.Л. 26 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка до имот с идентификатор 63427.183.22 в местност „Над линията“, землище на гр. Русе
12. К.Л. 27 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – газопроводно отклонение от съществуващ кранов възел до ПИ 000181 в местност „Боклоджа“, землище на с. Червена вода
13. К.Л. 28 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000032 в местност „Среден път“, землище на с. Червена вода
14. К.Л. 29 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване от ПИ 1314048 до стълб №144 на ВЕЛ 20 kV „Ново село“ в местност „Пранга“, землище на с. Ново село, Община Русе
15. К.Л. 30 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2015 година
16. К.Л. 31 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
17. К.Л. 39 Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на Община Русе, кметовете на кметства, считано от 09.11.2015 г.
18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Тихомир Георгиев/