Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.12.2015 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 41 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – кабел ниско напрежение към ПУП – ПЗ за ПИ 177009 в местност „Пундев баир“, землище на с. Николово, Община Русе
2. К.Л. 42 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България“ ЕООД в землището на с. Басарбово
3. К.Л. 43 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение за ПИ 000099 в местност „Конлук дере“, землище на с. Просена, Община Русе
4. К.Л. 47 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
5. К.Л. 48 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
6. К.Л. 49 Проект за 56 МФ „Мартенски музикални дни“ през 2016 г.
7. К.Л. 50 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти – държавна собственост, намиращи се в землището на гр. Русе
8. К.Л. 51 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе,местност „Люляците 1,2“ и местност „Под Левента“
9. К.Л. 52 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №51
10. К.Л. 53 Откриване на процедура за учредяване право на пристрояване на балкон на адрес гр. Русе, жк. „Възраждане“, ул. „Топола“№3
11. К.Л. 54 Кандидатстване с проектно предложение „Техническа помощ за Община Русе – бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
12. К.Л. 55 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
13. К.Л. 56 Решение за кандидатстване на Община Русе за кампания 2016 на проект „Красива България“
14. К.Л. 60 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на лесопарк „Липник“
15. К.Л. 61 Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация /ИПУР/, Изменение на план за регулация /ИПР/ и План за регулация /ПР/ за обект: „Защита от наводнения на река Русенски Лом, гр. Русе“ по договор №РД-02-145/27.03.2014 г. с възложител МРРБ
16. К.Л. 62 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на западен парк „Приста“
17. К.Л. 63 Приемане на декларация
18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Тихомир Георгиев/