Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.01.2016 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 65 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване и захранващ водопровод Ф25 мм за поземлен имот 187023 в местност „Стопански двор“, землище с. Червена вода и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета
2. К.Л. 66 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет-Русе
3. К.Л. 67 Прекратяване на съсобствеността на имот в с. Просена
4. К.Л. 68 Упълномощаване на Кмета на Община Русе за действия, свързани с реализация на проект за временно отводняване на път в град Русе, м. „Балтата“, Източна промишлена зона
5. К.Л. 75 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2015 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2016 г.
6. К.Л. 76 Решение за откриване на нова процедура за предоставяне на концесия на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в «Парка на младежта» на град Русе
7. К.Л. 77 Годишен отчет за четвъртата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.
8. К.Л. 78 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – напоителна система „Дием“ в землищата на гр. Русе и с. Червена вода, Община Русе
9. К.Л. 79 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.330, находящ се в местността „Караманлийка“ в землището на гр. Русе
10. К.Л. 81 Именуване на Художествената галерия на град Русе.
11. К.Л. 83 Удостояване на г-н Георги Ачев със званието „Почетен гражданин на град Русе“
12. К.Л. 86 Съгласуване Годишен план за 2016 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ и Актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2014-2016 г. в Община Русе
13. К.Л. 89 Промени в Учредителния акт и Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
14. К.Л. 90 Отдаване под наем на помещения, общинска собственост за клубове на политически партии
15. К.Л. 91 Подаване на проектно предложение на Община Русе по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“
16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Тихомир Георгиев/