Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.01.2015 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 817 Допълнение на Програма „Асистирана репродукция”, приета с Решение № 1255 по Протокол № 44 от 11.12.2014 г. на Общински съвет – Русе;
2. К.Л. 818 Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на общинска собственост през 2014 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2014 г.;
3. К.Л. 822 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2015 г.;
4. К.Л. 823 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на КП „България без цензура”;
5. К.Л. 826 Приемане на План за действие на Община Русе /2015-2017г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходни на ромите ситуация /2013-2020 г./;
6. К.Л. 827 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг във връзка с участие в пилотната фаза на проект „Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор”, с цел реализация на пет инвестиционни проекта в полза на местната общност;
7. К.Л.828 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода юли – декември 2014 г.
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ПЕНЧО МИЛКОВ /