Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД за заседанието на Постоянната Комисия по икономическа и инвестиционна политика 09.12.2008 г., 10.00 часа, Заседателна зала

Обсъждане на материалите за предстоящата на 18.12.2008 г. сесия на Общински Съвет – Русе:

1. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имоти ПОС;

2. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общ.недвижим имот –гр.Мартен;

3. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общ.недвижими имоти –гр.Мартен;

4. Учредяване право на пристрояване върху общ.земя;

5. Прекратяване на съсобственост;

6. Обявяване на недвижим имот за имот – публична общ. Собственост;

7. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общ.имот;

8. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общ.недвижими имоти в с. Сандрово;

9. Предоставяне на „Хляб и хлебни изделия на безвъзмездно право на ползване на 6 магазина;

10.Приемане на изменения и допълнения на Наредба № 16;

11. Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот;

12.Корекция на бюджета на Община Русе;

13. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени публична общ.собственост за разполагане на преместваеми обекти;

14. Отдаване под наем на помещения , частна общинска собственост за клубове на политически партии и неправителствени организации;

15.Определяне на оценки на общински земи;

16. ПУП-по бул. Тутракан;

17. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост;

18. Продажба на земеделска земя в гр.Мартен;

19. Приемане на нов правилник за организацията и дейността на СЗ”КООРС”;

20. Приемане на нова Наредба № 5;

21. Съгласие за промяна предназначението на земеделска земя;

22. Приемане на изменения и допълнения на Наредба № 6;

23. Приемане на Наредба за съвместна дейност на Община Русе и НПО;

24. Комисия по ЗАКОНА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ;

25. Определяне на размера на таксите за битови отпадъци за висшите учебни заведения;

26. Управление на отпадъците на територията на Община Русе;

27. Съгласие за замяна на гори ;

28. Закриване на “такси стоянка”;

29. Предложение за изменения и допълнения на Наредба № 1 .

Председател на Постоянната комисия :

В.Калчев