Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред за заседанието на Постоянната комисия по Икономическа политика

ДНЕВЕН РЕД
за
заседанието на Постоянната комисия по Икономическа политика
сряда 05.03.2008год. – 10,00 часа

1. Контр.№ 54 – Обявяване на имот- публична общинска собственост в имот – частна общинска собственост– вх.№197/25.02.08
2. Контр.№ 54 – Учредяване на право на строеж за пристрояване към съществуваща жилищна сграда –вх.№ 195/25.02.08
3. Контр.№57 – Учредяване право на строеж за пристрояване към главен вход и фоайе на ж.б. Пушкин – вх.№ 193/25.02.08
4. Контр.№ 58 – Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване към обществено обслужваща сграда –вх№ 192/25.02.08
5.Контр.№ 59 – Предложение за изменение на план за регулация и сключване предварителен договор по реда на чл.15 , ал.3 от ЗУТ – вх№191/25.02.08
6.Контр.№ 60 – Предложение за ПУР и изменение на план за регулация на имоти в кв. 196 на гр.Русе и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ–
вх№ 190/25.02.08
7.Контр.№62 – Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в гр.Мартен – вх № 188/25.02.08
8.Контр.№ 61 – Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в гр.Мартен – вх№ 189/25.02.08
9.Контр.№63 – Утвърждаване на списъци на общински жилища, за настаняване под наем , продажба , замяна и обезщетяване на бивши собственици , ведомствени и резервни–
вх.№187/25.02.08
10.Контр№66 – Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода 01.01.2007-31.12.2007 –- вх№128/05.02.2008
11.Контр.№67 – Одобряване на Обща схема за разполагане на преместваеми обекти–вх№115 / 31.01.08
12.Контр№68- Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – ЧОС в кв. 591 по ул. Гоце Делчев –- вх.№ 210/25.02.08
13.Контр.№ 69 – Удължаване срока на договора за възлагане на управлението на ОДКВЗС
Русе –- вх №225/25.02.08г
14. Контр.№ 70 – Удължаване срока на договора за възлагане на управлението на ОДПФЗС
Русе –- вх№224/25.02.08г
15. Контр.№ 71 – Удължаване срока на договора за възлагане на управлението на МЦРСМ
Русе –- вх№223/25.02.08г
16. Контр.№ 72 – Удължаване срока на договора за възлагане на управлението на МЦ-1
Русе –- вх№222/25.02.08г
17. Контр№73 – Провеждане на търг с явно наддаване на земеделска земя от общинския поземлен фонд и по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ – вх№ 220/25.02.08
18. Контр.№ 74 – Закриване дейността на ОП”Индустриален парк-Русе” – вх№219/25.02.08
19. Контр.№ 75 – Прекратяване собствеността чрез изкупуване дела на Община Русе–
вх.№211/25.02.08
20. Контр.№ 76 – Обябяване на конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения , публична общинска собственост – вх.№212/21.02.08
21. Контр.№ 78 – Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2008-2011г– вх№ 201/25.02.08
22. Контр.№ 79 – Откриване на процедура за провеждане на явен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост – вх№ 206/25.02.08
23.Контр.№ 80 – Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в гр.Мартен – вх.№ 205/25.02.08
24. Контр.№81 –Прекратяване на съсобственост в имот по ул.”Ибър” – вх.№ 202/25.02.08г
25. Контр.№ 82 – Учредяване на допълнително право на строеж за изграждането на универсална спортно-зрелищна зала и обществен комплекс и промяна на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект – вх№227/25.02.08
26. Контр.№ 83 – Провеждане на търг и конкурс за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ – вх№ 216/25.02.08
27. Контр.№ 85 – Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост – вх№217/25.02.08
28. Контр.№ 86 – Предложение за изменение план за регулация на имот в кв.607 жк.Чародейка Г-юг със сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ
вх.№ 209/ 25.02.08
29. Контр.№ 87 – Промени в Наредба №2 – вх№ 215/25.02.08
30. Контр.№ 88 – Промени в Наредба № 16 – вх№ 226/25.02.08
31. Контр.№ 89 – Декларация за предназначението на сградите , обект на проект „Ремонт и модернизация на общинска инфраструктура за социални услуги на групи в неравностойно положение – вх.№ 200/25.02.08г

Председател на постоянната комисия по Икономическа политика
Венцислав Калчев