Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред за заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност на Общински съвет-Русе

На основание чл.52, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет , свиквам Постоянната комиссия по Законност, обществен ред и сигурност на 5-то заседание, което ще се проведе на 10.04.2008 г. от 16.00 часа в сградата на Община Русе, Заседателна зала при следния дневен ред

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост за клубове на политически партии – вносител Кмет на Община Русе
2. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост за клуб на ЮЛ с нестопанска цел- вносител Кмет на Община Русе
3. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост- вносител Кмет на Община Русе
4. Провеждане на търг и конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост по чл.56 от ЗУТ – вносител Кмет на Община Русе
5. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в град Ветово- вносител Кмет на Община Русе
6. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкон – вносител Кмет на Община Русе
7. Разпределяне право на ползване на общ.пасища и мери от – вносител Кмет на Община Русе
8. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот – земеделска земя в землището на град Русе- вносител Кмет на Община Русе
9. Изменение на план за регулация и прекратяване на съсобственост на имот по ул.»Жул Паскин»2 – вносител Кмет на Община Русе
10. Провеждане на конкурс за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от общински недвижим имот в гр.Русе- вносител Кмет на Община Русе
11. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижими имоти в град Мартен, Община Русе- вносител Кмет на Община Русе
12. Премахване на сграда по реда на чл.197, ал.1 от ЗУТ- вносител Кмет на Община Русе
13. Предоставяне на дивечови ниви за временно и възмезно ползване – вносител Кмет на Община Русе
14. Обявяване на имот-частна общинска собственост в имот-публична общинска собственост
15. Откриване на тръжна процедура търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на обществено обслужваща сграда – вносител Кмет на Община Русе
16. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижими имоти в с.Тетово, Община Русе- вносител Кмет на Община Русе
17. Определяне курсове на автобуси за превоз на пътници- вносител Кмет на Община Русе
18. Промяна в Наредба 14 на ОБС -Русе – вносител Кмет на Община Русе
19. Увеличаване числения състав на ОП ППС – вносител Кмет на Община Русе
20. Допълнение на Решение №82 на ОБС-Русе- вносител Кмет на Община Русе
21. Откриване на процедура за приватизация на „Изкуство – ДВ” ЕООД- вносител Кмет на Община Русе
22. Ликвидация на „Чистота – Русе „ ЕООД – вносител Кмет на Община Русе
23. Актуализиране структурата на КООРС – вносител Кмет на Община Русе
24. Корекция на Бюджета – вносител Кмет на Община Русе
25. Изменение на Наредба 16 – вносител Кмет на Община Русе
26. Акредитация на ДКЦ 2 – вносител Кмет на Община Русе
27. Допълване списъка на лица с право на транспорти разходи- вносител Кмет на Община Русе
28. Отпускане на персонална пенсия – вносител Кмет на Община Русе
29. Определяне на оценки на Общински земи- вносител Кмет на Община Русе
30. Приемане на Декларация – вносител Общински съветници
31. Изменение Решение 1350 на ОБС – Русе- вносител Общински съветници
32. Удостояване с награда «Почетен гражданин на гр.Русе» – вносител Общински съветници
33. Промяна в предмета на дейност на ОП «КАРЕ» – вносител Кмет на Община Русе
34. Корекция справка за числеността и средните месечни заплати – «Местни дейности» – вносител Кмет на Община Русе
35. Преминаване на кметсво с.Щръклево към общ.Русе – вносител Председател Общински съвет
36. Преминаване на кметсво с.Бъзън към общ.Русе – вносител Общински съвет
37. Разни