Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ОбС РУСЕ ЗА 21.02.2008 г. 14.00 Ч.

1.Годишен доклад за изпълнение на общинския план за развитие на Община Русе през 2007 г. – 2013 г. през 2007 г

2.Програма за управление на Община Русе за мандата 2007-2011 г.

3.Предложение за приемане на Наредба № 20

4.Отчет за изпълнение на годишният план за приватизация през 2007 г и годишен план по приватизация на общинска собственост през 2008г

5.Решение за определяне доп.заплащане на км пробег за транспортна услуга-превоз на пътници по вътрешноградски линии № 16 и № 10

6.Одобряване общата численост и структура на общинската администрация

7.Одобряване план-сметка за разходите по дейностите,които ще се финансират от приходите от ТБО за 2008 г

8. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Русе за 2007г

9.Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2008 г