Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД за провеждане на редовно заседание на Постоянната комисия „ИИП” на 12 септември 2012г., 10.00 часа в Кръгла зала на Община Русе

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД
за провеждане на редовно заседание на Постоянната комисия „ИИП”
на 12 септември 2012г., 10.00 часа в Кръгла зала на Община Русе

1. Утвърждаване на Общинска транспортна схема в частта междуселищни линии. Утвърждаване на маршрутните разписания. Определяне на линии и курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудно подвижни лица.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
2. Промени в Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
3. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
4. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
5. Прекратяване на съсобственост в ПИ 65472.2.5679 (УПИ XІІІ-5592, кв. 236 по регулационен план) по ул. „Хан Аспарух” № 39 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на ОбС-Русе.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе, местност „Хаджигенова чешма”.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
7. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в село Николово.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
8. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл. 35 /3/ ЗОС.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
9. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а от ЗСПЗЗ.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
10. Решение за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Духът на Дунав в пристанищните общности” одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
11. Промени в Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
ВНОСИТЕЛ: Общински съветници
12. Корекция на бюджета на Община Русе за 2012 година.
ВНОСИТЕЛ: Кмет

13. Пазарна оценка на Подземни гаражи и Спортна зала.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
14. Обявяване конкурс за избор на управител на „Обреден дом” ЕООД, гр. Русе.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
15. Проектиране и изграждане на нова водопроводна мрежа и ремонт на покривите на складове и лечебно терапевтични работилници в „Център за психично здраве – Русе” ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
16. Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2011 г.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
17. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово”, в землището на село Тетово.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
18. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
19. Продължаване с анекс до 31.12.2013 год. на Договорите за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе със „СЦДП“ ДП ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат и „СЦДП” ДП ТП „Държавно ловно стопанство „Дунав” гр. Русе.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
20. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж в ПИ с идентификатор 63427.4.2399 по ул. Ракитово №4, ж.к. “Дружба – ІІ”, гр. Русе.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
21. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І – общ. от кв. 24 по плана на с. Ново село.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
22. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Долно Абланово, Община Русе, Област Русе.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
23. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
24. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Кмет

25. Отдаване под наем на помещение общинска собственост за клуб на политическа партия „Ред, Законност и Справедливост”.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
26. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
27. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
28. Създаване на Общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария”.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
29. Решение за приватизация на общинско участие в капитала на “Агропродукт” АД.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
30. Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе.
ВНОСИТЕЛ: Общински съветник
31. Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2012г.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
32. Изпълнение на дейностите по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе” и определяне на зони за въздействие.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
33. Даване на съгласие за замяна на общински с държавни поземлени имоти в горски територии, частна собственост.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
34. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
35. Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Русе към 30.06.2012 г.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
36. Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе, ул. „Цариброд” №5.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
37. Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе, кв. ДЗС, ул. „Явор”.
ВНОСИТЕЛ: Кмет

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИМИТЪР КЪНЧЕВ