Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД за провеждане на редовно заседание на Постоянната комисия „ИИП” на 12 септември 2012г., 10.00 часа в Кръгла зала на Община Русе

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД
за провеждане на редовно заседание на Постоянната комисия „ИИП”
на 12 септември 2012г., 10.00 часа в Кръгла зала на Община Русе

1. Утвърждаване на Общинска транспортна схема в частта междуселищни линии. Утвърждаване на маршрутните разписания. Определяне на линии и курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудно подвижни лица.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
2. Промени в Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
3. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
4. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
5. Прекратяване на съсобственост в ПИ 65472.2.5679 (УПИ XІІІ-5592, кв. 236 по регулационен план) по ул. „Хан Аспарух” № 39 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на ОбС-Русе.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе, местност „Хаджигенова чешма”.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
7. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в село Николово.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
8. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл. 35 /3/ ЗОС.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
9. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а от ЗСПЗЗ.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
10. Решение за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Духът на Дунав в пристанищните общности” одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
11. Промени в Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
ВНОСИТЕЛ: Общински съветници
12. Корекция на бюджета на Община Русе за 2012 година.
ВНОСИТЕЛ: Кмет

13. Пазарна оценка на Подземни гаражи и Спортна зала.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
14. Обявяване конкурс за избор на управител на „Обреден дом” ЕООД, гр. Русе.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
15. Проектиране и изграждане на нова водопроводна мрежа и ремонт на покривите на складове и лечебно терапевтични работилници в „Център за психично здраве – Русе” ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
16. Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2011 г.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
17. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово”, в землището на село Тетово.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
18. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
19. Продължаване с анекс до 31.12.2013 год. на Договорите за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе със „СЦДП“ ДП ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат и „СЦДП” ДП ТП „Държавно ловно стопанство „Дунав” гр. Русе.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
20. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж в ПИ с идентификатор 63427.4.2399 по ул. Ракитово №4, ж.к. “Дружба – ІІ”, гр. Русе.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
21. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І – общ. от кв. 24 по плана на с. Ново село.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
22. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Долно Абланово, Община Русе, Област Русе.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
23. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
24. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ: Кмет

25. Отдаване под наем на помещение общинска собственост за клуб на политическа партия „Ред, Законност и Справедливост”.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
26. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
27. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
28. Създаване на Общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария”.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
29. Решение за приватизация на общинско участие в капитала на “Агропродукт” АД.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
30. Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе.
ВНОСИТЕЛ: Общински съветник
31. Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2012г.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
32. Изпълнение на дейностите по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе” и определяне на зони за въздействие.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
33. Даване на съгласие за замяна на общински с държавни поземлени имоти в горски територии, частна собственост.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
34. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
35. Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Русе към 30.06.2012 г.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
36. Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе, ул. „Цариброд” №5.
ВНОСИТЕЛ: Кмет
37. Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе, кв. ДЗС, ул. „Явор”.
ВНОСИТЕЛ: Кмет

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИМИТЪР КЪНЧЕВ