Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред за тридесет и седмото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 28.01.2010 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тридесет и седмото заседание, което ще се проведе на 28.01.2010 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Годишен отчет за 2009 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2007 – 2011 г. – к.л.653
Предложение: кмет

2. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се в кв.3 по плана на с.Басарбово, Община Русе – к.л.680
Предложение: кмет

3. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – УПИ ІІ-164 от кв.18 по плана на с.Долно Абланово, Община Русе – к.л.681
Предложение: кмет

4. Обявяване на общински имот за публична собственост – к.л.682
Предложение: кмет

5. Публичен търг за продажба на общински недвижим имот в гр.Русе, кв.ДЗС – к.л.683
Предложение: кмет

6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот ЧОС, находящ се в кв.3 по плана на с.Басарбово, Община Русе – к.л.684
Предложение: кмет
7. Предложение за изменение план за регулация и план улична регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ – к.л.672
Предложение: кмет

8. Обявяване на недвижими имоти ЧОС за имоти – ПОС – к.л.685
Предложение: кмет

9. Отдаване под наем на помещения, ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.666
Предложение: кмет

10. Отдаване под наем на помещения, ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.667
Предложение: кмет

11. Отдаване под наем на помещения, ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.668
Предложение: кмет

12. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен ПОС за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – к.л.669
Предложение: кмет

13. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.671
Предложение: кмет

14. Продължаване на договорни отношения – к.л.690
Предложение: кмет

15. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.686
Предложение: кмет

16. Изменение Правилника на ОП „Доходно здание” (Приложение 2) – увеличение числения състав – к.л.678
Предложение: кмет

17. Одобряване на обща схема за зона „Б” (пл.”Свобода”) за поставяне на преместваеми обекти – к.л.655
Предложение: кмет

18. Отмяна на Правила за реда и условията за финансиране на художествени проекти от бюджета на култура на Община Русе, приети с решение № 1387/03.08.20007 г. и приемане на Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе – к.л.657
Предложение: кмет

19. Преобразуване на Специална детска градина „Зора” в Целодневна детска градина „Зора” с адрес ул.Измаил № 4 гр.Русе – к.л.665
Предложение: кмет

20. Разкриване на социална услуга в общността – к.л.688
Предложение: кмет

21. Разкриване на социална услуга в общността – к.л.689
Предложение: кмет

22. Предоставяне помещение на НПО
Предложение: кмет

23. Партньорство на община Русе на фондация „Приятелска подкрепа” – Русе и сдружение „Институт по социални дейности и сигурност” – Русе, в осъществяване на проект по обявена процедура „Социални услуги за социално включване” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Предложение: кмет

24. Изменение и допълнение на Наредба 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе – к.л.656
Предложение: кмет

25. Допълване предмета на дейност на ОП „Комунални дейности” – к.л.654
Предложение: кмет

26. Решение за промени в числеността на ОП „Комунални дейности” – общински приют за безстопанствени животни Русе – к.л.679
Предложение: общински съветник

27. Изменение и допълнение в Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе – к.л.662
Предложение: кмет

28. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на ОбС – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л.661
Предложение: кмет

29. Изменение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л.659
Предложение: председател ОбС

30. Промени в Наредба 16 – к.л.660
Предложение: общински съветници

31. Приемане допълнение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л.658
Предложение: кмет

32. Прекратяване изплащането на възнаграждение – к.л.677
Предложение: председател ОбС

33. Промени в Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе – к.л.663
Предложение: общински съветници

34. Изготвяне на икономически мерки от кмета на общината и създаване на временна комисия за анализ на фирмите с общинско участие – к.л.670
Предложение: общински съветници

35. Изграждане на скулптурна група с барелефи на солистите на Русенска опера Пенка Маринова, Николай Здравков и Кирил Кръстев – к.л.676
Предложение: общински съветници

36. Насрочване на местен референдум – к.л.687
Предложение: общински съветници

37. Отпускане на персонална пенсия – к.л.673
Предложение: кмет

38. Отпускане на персонална пенсия – к.л.674
Предложение: кмет

39. Отпускане на персонална пенсия – к.л.675
Предложение: кмет

40. Изказвания на граждани

41. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)