Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 24.01.2013 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесетото заседание, което ще се проведе на 24.01.2013 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. №24 – Годишен отчет за 2012г. за изпълнението на Програма за управление на Община Русе за мандат 2011-2015г.
Предложение: кмет
2. Отчет за дейността на ОбС – Русе за периода юни-декември 2012 г.
Предложение: председател ОбС
3. К.Л. №16 – Определяне на размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.02.2013г.
Предложение: кмет
4. К.Л. №21 – Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2013г.
Предложение: кмет
5. К.Л. №22 – Промяна на Решение №299/20.09.2012г. на Общински съвет Русе за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово”, в землището на с.Тетово.
Предложение: кмет
6. К.Л. №1 – Запазване на цените по Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.
Предложение: кмет
7. К.Л. №2 – Приемане на решение за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху сградния фонд на Националния музей на транспорта и съобщенията-гр.Русе в полза на Община Русе по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.68 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, след реализиране на обуславящи процедурата други правни действия.
Предложение: кмет
8. К.Л. №12 – Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на общината върху недвижим имот с идентификатор 63427.84.32 в землището на град Русе, местност „Слатина”.
Предложение: кмет
9. К.Л. №5 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
Предложение: кмет
10. К.Л. №6 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
Предложение: кмет
11. К.Л. №7 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3.00 кв.м. по чл.57 от ЗУТ.
Предложение: кмет
12. К.Л. №8 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
Предложение: кмет
13. К.Л. №9 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.
Предложение: кмет
14. К.Л. №11 – Приемане на решение за потвърждаване на становище на Комисията по общинска собственост при Община Русе, изразено във връзка с искане на гражданин вх.№ОИ-05-1/02.08.2012г., разгледано като точка 6 от дневния ред на заседание на същата, провело се на 09.11.2012г. и постановяване на отказ за учредяване право на пристрояване.
Предложение: зам.-председател ОбС
15. К.Л. №19 – Обявяване на общински имот в гр.Русе, по ул.”Адмирал Рождественски” №42, за публична общинска собственост.
Предложение: кмет
16. К.Л. №3 – Предоставяне на безвъзмездно за управление, за срок до 30.10.2014г., на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул.”Фердинанд”, №3а, на Министерство на образованието, младежта и науката, за нуждите на проект BG051PO001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.
Предложение: кмет
17. К.Л. №10 – Предоставяне на имот – частна общинска собственост, за управление на ОП”Спортни имоти” и допълнение на Приложение №1 от Правилника за дейността на ОП”Спортни имоти”.
Предложение: кмет
18. К.Л. №17 – Провеждане на публични конкурси за отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, предоставени за управление на ОП”Спортни имоти”.
Предложение: кмет
19. К.Л. №18 – Списък на спортните имоти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта през 2013г.
Предложение: кмет
20. К.Л. №13 – Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на поземлен имот с идентификатор 63427.150.227 по кадастралната карта на гр.Русе, находяща се в местността „Караманлийка”.
Предложение: кмет
21. К.Л. №14 – Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за прокарване на ел.кабел, захранващ ПИ 87700.24.11 /024011/ в местност „Пунарлъка”, землище на с.Ястребово.
Предложение: кмет
22. К.Л. №26 – Решение за кандидатстване на Община Русе по проект „Красива България”.
Предложение: кмет
23. К.Л. №23 – Допълнение на Решение №415/13.12.2012г. относно: Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012.
Предложение: кмет
24. К.Л. №15 – Приемане на решение за увеличаване капацитета на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип – 1” с доставчик на услугата Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум”, с местонахождение гр.Русе, ул.”Неофит Рилски” №66.
Предложение: кмет
25. К.Л. №25 – Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за периода 01.2013 – 01.2014 г.
Предложение: кмет
26. К.Л. №4 – Отпускане на персонална пенсия.
Предложение: кмет
27. К.Л. №20 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл.56 и чл.57 от ЗУТ.
Предложение: общински съветник
28. Промяна състава на постоянните комисии
Предложение: председател ОбС
29. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)