Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и второто заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 21.02.2013 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и второто заседание, което ще се проведе на 21.02.2013 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Извършване на втори етап от реконструкцията на група 12 на Централен общински пазар, гр. Русе – к.л.54
Предложение: кмет
2. Освобождаване от длъжност управителя на „Изкуство – Д.В.” ЕООД – к.л.57
Предложение: кмет
3. Приемане на начален баланс при ликвидация на „Център за кожно- венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД и изваждане на дълготраен материален актив от „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД – в ликвидация – к.л.58
Предложение: кмет
4. Oткриване на процедура за приватизация на общински имот – магазин, ул. „Панайот Хитов” 48, ж.б.”Вл. Заимов” , вх.Б – к.л.55
Предложение: кмет
5. Откриване на процедура за приватизация на общински имот – магазин в ж.б. „Твърдина”, гр.Русе, ул. „Доростол” № 51, АОС №6862/11.01.2013 г. – к.л.56
Предложение: кмет
6. Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост – к.л.59
Предложение: кмет
7. Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост – к.л.51
Предложение: кмет
8. Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост – к.л.52
Предложение: кмет
9. Учредяване на безвъзмездно право на управление за имот – публична държавна собственост по реда на чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за културното наследство – к.л.41
Предложение: кмет
10. Учредяване право на строеж за пристрояване върху общински недвижим имот в град Мартен – к.л.33
Предложение: кмет
11. Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост, град Мартен, квартал 107 – к.л.34
Предложение: кмет
12. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в с. Ястребово – к.л.35
Предложение: кмет
13. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово – к.л.36
Предложение: кмет
14. Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово – к.л.37
Предложение: кмет
15. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 63427.3.528 по кадастралната карта на гр. Русе – к.л.45
Предложение: кмет
16. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се по ул. „Йосиф Дайнелов” № 113 в град Русе – к.л.46
Предложение: кмет
17. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост – к.л.47
Предложение: кмет
18. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 /пет/ броя надземни гаражи, ситуирани североизточно от жил. бл. 48 в ЖК „Дружба – 3”, кв.646 по плана на гр. Русе – к.л.42
Предложение: кмет
19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 /пет/ броя полуподземни гаражи, ситуирани южно от жил. бл. 50а в ЖК „Дружба – 3”, кв.592 по плана на гр. Русе – к.л.43
Предложение: кмет
20. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 /пет/ броя надземни гаражи, ситуирани източно от жил. бл. 50а в ЖК „Дружба – 3”, кв.592 по плана на гр. Русе – к.л.44
Предложение: кмет
21. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, предмет на АОС №6028/15.07.2009 год. и представляващ ПИ с идентификатор 63427.85.6 в местност «Слатина», землището на гр. Руссе
Предложение: кмет
22. Обявяване на част от имот – ПОС в имоти – ЧОС и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имотите на СЛАК „ДУНАВ”
Предложение: кмет
23. Одобряване на Обща схема за разполагане на Рекламно-информационните елементи /РИЕ/ по чл. 57 от ЗУТ за 2013 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 12 на Общински съвет Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе – к.л.50
Предложение: кмет
24. Разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура за външно водопроводно отклонение до ПИ 509.27 и ПИ 509.28 в местност „Кантона”, землище на с. Басарбово – к.л.30
Предложение: кмет
25. Разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / План за улична регулация / ПУР /, изменение на план за улична регулация / ИПУР /, план за регулация / ПР / и изменение на план за регулация / ИПР / на селищно образувание ДЗС, община Русе –к.л.31
Предложение: кмет
26. Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план към идеен проект за канализация и довеждащ колектор на кв. „Средна кула” и кв. „Долапите” – гр. Русе – к.л.32
Предложение: кмет
27. Утвърждаване на Програма „Спорт” с промяна на Приложение № 3 към Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приети с Решение № 803/25.02.2010г., изменено с Решение № 1113/17.03.2011г., изменено с Решение № 127/22.03.2012г. и трите на ОбС – Русе – к.л.60
Предложение: кмет
28. Изменение и допълнение на чл. 3 от Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение № 774 с Протокол № 37/28.01.2010 г., допълнени с Решение № 827/18.03.2010 г. на ОбС – Русе, и определяне на максималния размер за финансиране на едно проектно предложение през 2013 г. – к.л.53
Предложение: кмет
29. Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” – к.л.40
Предложение: кмет
30. Приемане и прилагане на принципите за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа – к.л.49
Предложение: кмет
31. Приемане на План за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.) – к.л.48
Предложение: кмет
32. Съгласие община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект „Реки на времето” – к.л.39
Предложение: кмет
33. Одобряване на Споразумение за сътрудничество относно оборудване и последващо използване на специализирано помещение за изслушване на деца, жертви и/или свидетели на престъпление
Предложение: кмет
34. Промяна на Решение № 416 прието с Протокол №18/13.12.2012 г. за подкрепа кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“, приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Предложение: кмет
35. Промяна на процентното разпределение на средствата, постъпили от предоставените за управление на кметството в с. Червена вода имоти – земеделска земя – к.л.38
Предложение: председател ОбС
36. Опрощаване на държавно вземане на Йорданка Ангелова Кълчишкова
Предложение: председател ОбС
37. Изказвания на граждани
38. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)