Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и второто заседание, което ще се проведе на 29.01.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги“, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и второто заседание, което ще се проведе на 29.01.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва на общински съветник
2. Промяна в състава на постоянните комисии

Предложение: председател ОбС

3. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе – к.л.381

Предложение: председател ОбС

4. Отчет на кмета на Община Русе

Предложение: кмет

5. Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – к.л.377

Предложение: общински съветници

6. Приемане на идеен инвестиционен проект за актуализация и преработка на Театрален комплекс – Русе – трети етап – к.л.373

Предложение: кмет

7. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – к.л.374

Предложение: кмет

8. Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот в гр.Русе – к.л.363

Предложение: кмет

9. Допълване на решение № 366/20.11.2008 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе – к.л.357

Предложение: кмет

10. Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост – к.л.375

Предложение: кмет

11. Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост – к.л.376

Предложение: кмет

12. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – к.л.380

Предложение: кмет

13. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.359

Предложение: кмет

14. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост – к.л.358

Предложение: кмет

15. Разпореждане с терен по ул.Независимост № 1А – УПИ VІ-3759 в кв.300 на гр.Русе – к.л.361

Предложение: кмет

16. Удължаване срока на ликвидация на „Инвеститорски контрол” ЕООД – к.л.369

Предложение: кмет

17. Удължаване срока на ликвидация на „Чистота – Русе” ЕООД – к.л.371

Предложение: кмет

18. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.372

Предложение: кмет

19. Решение за кандидатстване с проект „Укрепване на свлачище по откос на бул.Придунавски – Русе” и деклариране наличността на средствата, необходими за финансиране на дейностите по проекта преди те да бъдат възстановени от ОП „Регионално развитие” – к.л.379

Предложение: кмет

20. Изпълнение на проект за реконструкция на пазар „Иван Вазов” – к.л.370

Предложение: кмет

21. Утвърждаване на средна месечна брутна заплата на едно лице от персонала в ОП „Пътно поддържане и сигнализация” – Русе, считано 01.01.2009 г. – к.л.385

Предложение: кмет

22. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2009 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера на таксата за 2009 г.

Предложение: кмет

23. Промени в Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе – к.л.378

Предложение: кмет

24. Преместване на такси – стоянката на ул.Борисова след кръстовището „Борисова – К.Иречек” – к.л.364

Предложение: кмет

25. Наредба № 2 на ОбС – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к.л.360

Предложение: кмет

26. Приемане на Наредба за управление на общинските пътища – к.л.362

Предложение: кмет

27. Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Русе – к.л.383

Предложение: кмет

28. Приемане изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л.365 и 366

Предложение: кмет и общински съветници

29. Избор на представители на Община Русе в търговски дружества

Предложение: председател ОбС

30. Финансиране на обучението по СИП „Религия” в училища на територията на Община Русе – к.л.384

Предложение: общински съветници

31. Отпускане на персонална пенсия на Петър Ивайлов Петров – к.л.368

Предложение: кмет

32. Опрощаване на Спаска Димитрова Демирова

Предложение: председател ОбС

33.Опрощаване на Милка Стефанова Георгиева

Предложение: председател ОбС

34.Изказвания на граждани
35.Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ)