Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и девето заседание, което ще се проведе на 11.06.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и девето заседание, което ще се проведе на 11.06.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Обявяване на недвижими имоти за имоти – публична общинска собственост – к.л.495
Предложение: кмет
2. Оспорване на заповед № РД 01/2318 от 26.05.2009 г. на Кмета на Община Русе
Предложение: общински съветник
3. Изменение на ПУП – ПУР и ПРЗ на кв.894 за УПИ – за озеленяване и подземен паркинг и УПИ ІІ – 569, пл.”Ал.Батенберг” по плана на гр.Русе – к.л.502
Предложение: общински съветници
4. Учредяване прано на строеж за пристрояване и надстрояване на обществено-обслужваща сграда – к.л.493
Предложение: кмет
5. Учредяване право на строеж за пристрояване на външен вход (стълбище) към жилищна сграда с магазини – к.л.492
Предложение: кмет
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – к.л.491
Предложение: кмет
7. Разпореждане с терен по ул.”Независимост” № 1А – УПИ VІ-3759 в кв.300 на гр.Русе
Предложение: кмет
8. Допълване към решение № 272 на ОбС – Русе, прието с протокол № 17/16.07.2004 г. относно предоставяне на помещение от сградата на ОУ „Ол.Панов” на Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания – к.л.496
Предложение: кмет
9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост – к.л.498
Предложение: кмет
10. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – к.л.487
Предложение: кмет
11. Корекция на бюджета на Община Русе за 2009 г. – к.л.484, вх.№ 412 и 416
Предложение: кмет
12. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 27/09.02.2009 г., утвърден с решение № 488/05.03.2009 г. на ОбС – Русе – к.л.483
Предложение: кмет
13. Корекция на план-сметките на Общински инвестиционен фонд и извънбюджетната сметка на СОУ „В.Левски”
Предложение: кмет
14. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на превоза по линията Русе-Семерджиево-Ястребово от утвърдената Общинска транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения – к.л.488
Предложение: кмет
15. Промяна на решение № 1141/2006 г. на ОбС – Русе – к.л.490
Предложение: кмет
16. Решение за придобиване на дълготраен материален актив – к.л.499
Предложение: кмет
17. Освобождаване от длъжност управителя на „Градски транспорт” ЕООД – к.л.500
Предложение: кмет
18. Одобряване на тематични конкурси за предоставяне на финансови средства за НПО – к.л.501
Предложение: председател ОбС
19. Изменение на Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с решение № 210/12.06.2008 г. на ОбС – Русе – к.л.503
Предложение: кмет
20. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2009 г.
Предложение: кмет
21. Наредба № 2 на ОбС – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к.л.497
Предложение: кмет
22. Приемане на решение за допълнение на Наредба № 16 на ОбС – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л.494
Предложение: кмет
23. Допълнение на Наредба № 4 на ОбС – Русе за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе – к.л.489
Предложение: кмет
24. Изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост – к.л.488
Предложение: кмет
25. Връщане за ново обсъждане на решение № 564/14.05.2009 г. на ОбС – Русе
26. Приемане план за заседанията на общинския съвет за третото тримесечие на 2009 г.
Предложение: председател ОбС
27. Опрощаване на публично вземане на Коста Пиперев
Предложение: председател ОбС
28. Отпускане на еднократна финансова помощ на основание Наредба № 21 на ОбС – Русе за социално подпомагане на граждани от Община Русе
Предложение: председател ОбС
29. Оттегляне на Решение № 510, прието с Протокол № 25/19.03.2009 г. на Общински съвет – Русе, поправена явна фактическа грешка с Протокол № 26/31.03.2009г.
Предложение: председател ОбС
30. Питания
31. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ)