Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 11.07.2013 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и осмото заседание, което ще се проведе на 11.07.2013 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.255 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2013 г
2. К.Л.231 Избор на Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД
3. К.Л.248 Промяна в Решение № 636/20.06.2013 г. на Общински съвет Русе за провеждане на конкурс за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД
4. Съгласие Община Русе да участва в търг с явно наддаване на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД /в ликвидация/ за закупуване на лек автомобил Шкода Фабия
5. К.Л.232 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2013 г и откриване на процедура за приватизация на имот частна общинска собственост, намиращ се на ул. Рига №10, ж.к. „Здравец-изток”
6. К.Л.233 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него едноетажна сграда със сутерен (бивша баня 5) – гр. Русе, кв. Дружба 2, бул. Гоце Делчев №4, АОС №6691/21.06.2012 г
7. К.Л.228 Безвъзмездно приемане на активи, монтирани по програма ИСПА, финансов меморандум 2005/BG/16/Р/РЕ/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе, компонент „Оборудване за обновление на помпени станции за питейна вода- гр. Русе” от Възложителя – Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ на Бенефициента – Община Русе.
8. К.Л.229 Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ V-407 в кв. 14 по регулационния план на село Николово
9. К.Л.241 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в местността „Люляците 1 и 2” в землището на град Русе
10. К.Л.252 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 10 /десет/ броя полуподземни гаражи върху общински УПИ ІІ – за жил. стр. и гаражи в кв.706, ЖР „Мальовица” по плана на гр. Русе.
11. К.Л.234 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
12. К.Л. 235 Отдаване под наем на част от терен общинска собственост за разполагане на обект по чл.56 от ЗУТ
13. К.Л.236 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
14. К.Л.239 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клубове на политически партии
15. К.Л.240 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение”
16. К.Л.237 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
17. К.Л.238 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Български червен кръст”
18. К.Л.250 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
19. К.Л.254 Изменение на годишния план за ползване на дървесина в гори собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДЛС „Дунав“ Русе за 2013 г.
20. К.Л.226 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Русе“.
21. К.Л.227 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр.Русе“.
22. К.Л.249 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година и вх.№ 649/01.07.2013 г.
23. К.Л.251 Разработване на проектно предложение от Община Русе по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 – „Грижа за деца в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
24. К.Л.256 Приемане на Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Основни насоки и работна програма на Фондацията.
25. К.Л.253 Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2013-2014 година.
26. К.Л.257 Искане по реда чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения до Министерство на здравеопазването за закриване дейността на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Русе.
27. Съгласие община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на ОП „Регионално развитие” – ГД „Програмиране на регионалното развитие” – приема.
28. К.Л.242 Одобряване на задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за съоръжение за първоначално разтоварване на улова в ПИ с идентификатори 3.510, 3.511, 132.6 и 132.1 в гр. Русе
29. К.Л.243 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.2426 по кадастралния план на местност „Дрибак“-4,5, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
30. К.Л.244 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.145.87 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Кадишева нива“
31. К.Л.245 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2012 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Караач“
32. К.Л.246 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.99 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Мерата“
33. К.Л.247 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.7 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи“
34. К.Л.230 Удостояване посмъртно на д-р Димитър Стоянов Граматиков със званието „Почетен гражданин на град Русе“ и промяна в наименованието на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД
35. Удостояване на Игнат Канев със званието „Почетен гражданин на град Русе”
36. Прекратяване на пълномощията на Ферихан Ахмедова като пълномощник на Община Русе в Общото събрание на „Проект Русе” АД и избор за член на Общото събрание на дружеството на нейно място на Айдоан Джелил.
37. Приемане на план за работата на общинския съвет за четвъртото тримесечие и месец декември на 2013 г.
38. Опрощаване държавно вземане на Лета Ангелова Помакова
39. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)