Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и осмото заседание, което ще се проведе на 14.05.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и осмото заседание, което ще се проведе на 14.05.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2008 г. – к.л.464
Предложение: кмет
2. Придобиване на собственост от Община Русе на терен частна собственост – к.л.471
Предложение: кмет
3. Предоставяне на безвъзмездно право за управление за срок от 5 години на недвижим имот – ЧОС, намиращ се в с.Басарбово на Драматичен театър „Сава Огнянов” и Оперно-филхармонично дружество – к.л.468
Предложение: кмет
4. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – к.л.473
Предложение: кмет
5. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл.57 от ЗУТ – к.л.474
Предложение: кмет
6. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.475
Предложение: кмет
7. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост – к.л.470
Предложение: кмет
8. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на гараж №5 със застроена площ 21,77 кв.м., предмет на АОС № 4447/15.07.2005 г., разположен на първи етаж в ж.бл.№ 18 по ул.Стрешен планина № 39, ж.к.Дружба І, гр.Русе – к.л.465
Предложение: кмет
9. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж № 18, ситуиран в кв.645, югозападно от ж.бл.№46 в ж.к.Дружба ІІІ, северозападно от ул.Стоян Михайловски по плана на гр.Русе – к.л.466
Предложение: кмет
10. Маркиране през 2009 г. и ползване по плана за 2010 г. в горите от горския фонд, собственост на Община Русе в землището на с.Тетово от Държавно ловно-стопанство „Сеслав” гр.Кубрат – к.л.472
Предложение: кмет
11. Корекция в план сметката на Специалния фонд за инвестиции и ДМА по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСПК на Община Русе – к.л.469
Предложение: кмет
12. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 27/09.02.2009 г., утвърден с решение № 488/05.03.2009 г. на ОбС – Русе – к.л.476
Предложение: кмет
13. Корекция на бюджета на Община Русе за 2009 г. – к.л.477
Предложение: кмет
14. Изменение и допълнение на решение № 198/15.05.2008 г. за критерии при подбор на кандидати за включване в Програма „Асистирана репродукция” на Община Русе – к.л.478
Предложение: кмет
15. Приемане на наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л.479
Предложение: кмет и общински съветник
16. Изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост – к.л.467
Предложение: кмет и общински съветник
17. Обявяване на имоти за публична общинска собственост – к.л.481
Предложение: общински съветници
18. Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе – к.л.480
Предложение: общински съветник
19. Питания
20. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ)